BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Rekrutacja

Regulamin kwalifikowania na kurs doskonalący dla szeregowych zawodowych posiadających zgodę na przystąpienie do egzaminu na podoficera

 

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO SP MW

I TERMIN: 17 - 21.02.2020r.

II TERMIN: 22 - 26.06.2020r.

 

STAWIENNICTWO I TERMIN 16.02.2020 r. do godziny 18:00

STAWIENNICTWO II TERMIN - 21.06.2020 r. do godziny 18:00

SZKOŁA NIE ZAPEWNIA MIEJSC PARKINGOWYCH

1. W dniu stawiennictwa na egzamin wstępny kandydat przedstawia następujące dokumenty:

1) obligatoryjnie:

a) świadectwo ukończenia szkoły średniej;

b) legitymację służbową żołnierza zawodowego;

c) dowód osobisty;

d) ostatnie zaświadczenie lekarskie (badania okresowe);

e) ostatnią opinię służbową;

 

2) fakultatywnie:

a) dyplom, świadectwo lub zaświadczenie stwierdzające posiadanie innego wykształcenia niż ukończenie szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia, przydatnego na zajmowanym stanowisku służbowym i stwierdzające posiadanie określonego poziomu wykształcenia;

b) świadectwo potwierdzające znajomość języka angielskiego według STANAG 6001;

c) inne dokumenty, które mogą być rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, jak w szczególności zaświadczenie o posiadanej klasie kwalifikacyjnej i ukończonych kursach doskonalących, inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności

 

3) dodatkowe wyposażenie :

a) umundurowanie polowe/ćwiczebne, pas, beret, trzewiki;

b) hełm;

c) maska przeciwgazowa;

d) odzież ochronna;

e) ochronniki słuchu;

f) strój sportowy (obuwie do ćwiczeń na hali sportowej i obuwie do biegania w terenie, ewentualnie strój do pływania).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 625) egzamin kwalifikacyjny z wychowania fizycznego odbędzie się zgodnie z nowymo obowiązującymi normami dla żołnierzy zawodowych (załącznik 1 ww. rozporządzenia).

INFORMACJE DLA KANDYDATA:

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z regulaminem kwalifikacji na kurs doskonalący dla szeregowych zawodowych, posiadających zgodę na przystąpienie do egzaminu na podoficera, lista wyników zostanie umieszczona w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

 

Na liście wyników wywieszanej w siedzibie szkoły podoficerskiej oraz publikowanej na jej stronie internetowej, nie podaje się żadnych danych osobowych kandydata, w szczególności jego imienia i nazwiska, a kandydat może dokonać własnej identyfikacji na tej liście wyłącznie po serii jego legitymacji służbowej.

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych